Szkolenia BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. , szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu:

 • aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp
 • zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

Szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej skierowane jest do:

 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • projektantów
 • konstruktorów maszyn
 • konstruktorów innych urządzeń technicznych
 • technologów
 • organizatorów produkcji

Szkolenie bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej realizujemy, w ustalonym z Zamawiającym wymiarze godzinowym, metodami:

 • seminarium
 • samokształcenia kierowanego (zarówno bezpośrednio jak i zdalnie za pomocą programów Webex, Zoom, Teams)

oraz w formie

 • e-learningu (za pomocą platformy moodle)

Szczegółowy program szkolenia bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej uwzględnia m.in

 • aktualne przepisy dotyczące odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem
 • wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych)
 • wymagań bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
 • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii
 • rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp (np. urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 • metody likwidacji lub ograniczenia czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii)
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szczegółowy program szkolenia jest każdorazowo ustalany z Zamawiającym.

Szkolenie bhp prowadzą wieloletni praktycy bhp, którzy doskonale  potrafią wskazać obszary największych zagrożeń w pracy inżynierów i techników. Zwracając przy tym uwagę na wielką odpowiedzialność ich pracy w stosunku do pozostałych pracowników (i użytkowników przyszłych obiektów).

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Szkolenie bhp dla kadry inżyniersko-technicznej