Obowiązki w zakresie BHP

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za BHP w firmie !

 

Pracodawca:

Wg zapisów Kodeksu Pracy (Dział X) pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (Art. 207, § 1). Ponadto obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (Art. 207, § 2).

 

Pracodawca w szczególności jest zobowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp
 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i podstawowymi uprawnieniami
 • terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie
 • ułatwiać pracownikowi podnoszenie jego kwalifikacji
 • stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników
 • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnianiu

 

Pracownik:

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

 • znać przepisy i zasady bhp,
 • brać udział w szkoleniach bhp,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp
 • stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem [w tym okularów korekcyjnych, zgodnie z zaleceniem lekarskim]
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Osoby kierujące pracownikami:

Przełożeni (kierownicy) są obowiązani:

 • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
 • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
 • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego
 • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
 • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami