Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Jeśli podczas wykonywania zadań służbowych doszło do uszkodzenia zdrowia lub ciała osoby zatrudnionej, przełożony ma obowiązek zapewnić poszkodowanemu pierwszą pomoc oraz wyeliminować zagrożenie (np. poprzez wyłączenie zasilania w maszynie). Niezbędnym elementem postępowania jest również kompletna dokumentacja powypadkowa BHP. Powinna ona zawierać:

  • w przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu był ciężki, śmiertelny lub dotyczył kilku osób – zawiadomienie do Okręgowego Inspektoratu Pracy,
  • kartę wypełnianą, jeśli do urazu doszło w drodze do lub z miejsca zatrudnienia,
  • protokół określający okoliczności i przyczyny zaistniałego urazu,
  • statystyczną kartę sporządzaną przez zatrudniającego na podstawie powyżej opisanego protokołu,
  • rejestr zdarzeń uznanych za wypadek przy pracy.

Wyżej opisane sporządzenie dokumentacji powypadkowej BHP to proces, który (szczególnie w fazie początkowej) wymaga obecności kompetentnej osoby. Nasza firma zapewni Państwu doświadczonych specjalistów, którzy przeprowadzą dokładną analizę przyczyn uszkodzenia zdrowia, sporządzą odpowiedni protokół oraz, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości, dokonają kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.