Ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy opracowanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy obecnych w Państwa firmie zgodnie z obowiązującym prawem.

Ocena ryzyka zawodowego oraz zapoznanie pracowników z zagrożeniami na stanowisku pracy należą do podstawowych obowiązków pracodawcy.

Zgodnie z artykułem 226 Kodeks pracy pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę ryzyka zawodowego należy sporządzić w formie pisemnej i zapoznać z nią każdego nowo zatrudnionego pracownika. Nowo zatrudniony pracownik potwierdza zapoznanie się z zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy własnoręcznym podpisem.