Kontrola warunków pracy

Zgodnie z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” do zakresu działania służby bhp należy „przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy….”

Na życzenie Klienta specjaliści ośrodka FUTURA BHP:

 • zdiagnozują stan warunków pracy oraz stanowiska pracy w firmie

 • porównają stan zastany z wymaganiami przepisów i zasad bhp

 • ustalą rozbieżności między stanem faktycznym a wymaganym poziomem

 • przedstawią zalecenia i rekomendacje dotyczące działań naprawczych tak, aby zlikwidować lub zminimalizować nieprawidłowości i zapobiec ich ponownemu powstaniu

Czego konkretnie dotyczy kontrola warunków pracy?

Zgodnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem kontrole warunków pracy powinny w szczególności dotyczyć stanowisk pracy, na których są zatrudnione/zatrudnieni:

 • kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią

 • młodociani

 • niepełnosprawni

 • pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy

 • osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę

Kontrolą warunków pracy mogą być objęte, w zależności od potrzeb, także między innymi: regulamin pracy, ochrona zdrowia, obiekty i pomieszczenia (stan techniczny, zgodność z przeznaczeniem), wentylacja – stan techniczny, klimatyzacja – stan techniczny, ciągi komunikacyjne, drogi transportowe, dojścia do stanowisk pracy, ogrzewanie, oświetlenie, Zaplecze higieniczno-sanitarne (jadalnie, ustępy, natryski), zaplecze socjalne, pomieszczenia do wypoczynku, maszyny i urządzenia – stan techniczny i wymagania dotyczące oceny zgodności, substancje chemiczne (karty charakterystyki, sposób składowania), magazynowanie i składowanie, odzież robocza, posiłki profilaktyczne i napoje, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej i inne.

W jaki sposób prowadzimy kontrole warunków pracy?

Specjaliści Ośrodka FUTURA BHP przeprowadzają kontrole warunków pracy w sposób:

 • obiektywny (aby diagnoza była bezstronna – wspólnie z przedstawicielem firmy i za pomocą listy kontrolnej)

 • efektywny (aby można było wdrożyć działania naprawcze)

 • aktywny (aby można było ujawnić możliwie wszystkie nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie)

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli warunków pracy zapoznajemy się z:

 • wszelkimi materiałami nt. działalności kontrolowanej firmy
 • przepisami prawnymi
 • wynikami poprzednich kontroli własnych oraz zewnętrznych
 • wynikami pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • dokumentacją wypadkową z wypadków, jeśli miały miejsce w poprzednim okresie
 • protokołami z narad i odpraw, na których były podejmowane dotychczasowe decyzje

Kontrole warunków pracy prowadzimy z pomocą przygotowanych przez nas list kontrolnych, dzięki którym możemy:

 • obiektywnie ocenić stan BHP

 • kwantyfikować wyniki

 • porównywać je z innymi kontrolami (np. poprzednimi lub w innych oddziałach)

Kontrole warunków pracy prowadzone przez specjalistów ośrodka FUTURA BHP dokumentowane są za pomocą protokołu pokontrolnego, który zawiera m.in. spostrzeżenia, wnioski pokontrolne i rekomendacje działań zaradczych.

Najczęstsze nieprawidłowości

Do najczęstszych nieprawidłowości i uchybień spotykanych przez kontrolerów Ośrodka FUTURA BHP należą m.in.:

 • brak lub przeterminowanie gaśnic przeciwpożarowych

 • brak dostępu do sprzętu przeciwpożarowego

 • brak lub niekompletność instrukcji bhp

 • niedrożne ciągi komunikacyjne

 • znajdujące się w ciągach komunikacyjnych przedłużacze lub inne elementy

 • niestabilne regały

 • brak informacji o nośności regałów

 • brak lub niekompletna apteczka pierwszej pomocy

 • brak informacji o wyjściu ewakuacyjnym

 • nie używanie przez pracowników udostępnionych im środków ochrony indywidualnej (kasków, butów ochronnych, rękawic i innych)

 • nieporządek i bałagan na stanowisku pracy

 • brak listy substancji niebezpiecznych

 • i inne.