Kontrola warunków pracy – BHP

Kontrola BHP przeprowadzana przez nasz zespół może być regularna i systematyczna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez służbę BHP lub na żądanie PIP, SIP lub komisji BHP. Nasza oferta obejmuje także jednorazową kontrolę warunków pracy w zależności od potrzeb i umowy z Klientem.

Proces nadzoru i kontroli warunków pracy wykonywany przez naszą firmę zarówno w Warszawie, jak i innych miastach w całym kraju, rozpoczyna się od przygotowania do kontroli BHP w zakładzie pracy. Nasi pracownicy zapoznają się z charakterem i specyfiką zakładu pracy, jego strukturą organizacyjną, rodzajami wykonywanych prac i zagrożeniami zawodowymi oraz dokumentacją BHP.

Podczas przeprowadzenia kontroli dokonujemy oceny stanu BHP w zakładzie pracy poprzez oględziny stanowisk pracy, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, magazynów i składów materiałów niebezpiecznych oraz rozmowy z pracownikami i kierownictwem zakładu pracy.

Nadzór warunków pracy

Po prawidłowo przeprowadzonej kontroli warunków pracy BHP przez naszych specjalistów wyniki przedstawione są w postaci raportu. Raport ten powinien być podstawą do wprowadzenia niezbędnych działań korygujących i zapobiegawczych w zakresie BHP. Naruszenie przepisów BHP może skutkować nałożeniem przez pracodawcę jednej z kar porządkowych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

W ramach nadzoru warunków BHP pracy weryfikujemy spełnienie wymagań prawnych oraz standardów BHP. Przeprowadzenie kontroli BHP w zakładzie pracy pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Realizacja zaleceń kontroli pozwoli na uniknięcie kar i sankcji za naruszenia przepisów BHP, a także ograniczenie kosztów związanych z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i absencją chorobową pracowników.

Regularna kontrola BHP – zalety

Skorzystanie z naszej oferty poprawi wizerunek zakładu pracy jako pracodawcy dbającego o bezpieczeństwo i higienę pracy. Specjaliści firmy FUTURA BHP Warszawa mają dostęp do specjalistycznej wiedzy, co pozwala przeprowadzić obiektywną i niezależną ocenę stanu BHP w każdym zakładzie pracy.

Przeprowadzenie nadzoru i kontroli warunków pracy przez firmę Futura BHP Warszawa pozwala pracodawcom na rzetelne i kompleksowe ocenienie stanu BHP w zakładzie, zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i niedociągnięć oraz na opracowanie planu działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników. W efekcie poprawia się efektywność i jakość działań w zakładzie pracy oraz zmniejsza się ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych.