Analiza stanu BHP

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w miejscu zatrudnienia jest ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Poza przeprowadzaniem obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, konieczne jest też dostosowanie obiektu oraz wyposażenia do rodzaju wykonywanych przez pracowników zadań. Właśnie w tym zakresie niezbędna jest regularna analiza stanu BHP, dzięki której można wskazać na mocne i słabe strony oraz przygotować program wprowadzenia niezbędnych zmian. Zaniedbania w tym względzie mogą bowiem skutkować fatalnymi konsekwencjami.

Co wchodzi w skład rocznej analizy stanu BHP?

Obowiązkowa, roczna analiza stanu BHP dotyczy każdego miejsca pracy, niezależnie od ilości zatrudnionych w niej osób i swoim zakresem obejmuje bardzo wiele kwestii. Do najważniejszych należą: terminowo przeprowadzane szkolenia BHP dla nowo zatrudnionych pracowników, dopilnowanie okresowych przeglądów oraz niezbędnych inspekcji, sprawdzanie poprawności oraz kompletności rejestrów i protokołów dotyczących wypadków w miejscu pracy, pomiarów czynników szkodliwych oraz niebezpiecznych, mających bezpośredni wpływ na zdrowie zatrudnionych osób.

Zajmujemy się również oceną ryzyka zawodowego i realizujemy zadania kwalifikowane jako ochrona zdrowia pracowników. Posiadamy odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do wykonywania przeglądów gaśnic, sprawdzania stanu dróg ewakuacyjnych czy kontrolowania ważności instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Analiza stanu BHP w firmie obejmuje również profesjonalne zorganizowanie systemu pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń z tego zakresu dla pracowników.

Obowiązkowa analiza stanu BHP – samodzielnie czy z pomocą firmy?

Spora część pracodawców omija przepis mówiący o konieczności przeprowadzania regularnej analizy stanu BHP ze względu na chęć zredukowania kosztów prowadzenia działalności czy niewielki zakład pracy lub próbuje dokonywać jej samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać, że jedynie profesjonalna analiza stanu BHP, usługa oferowana przez naszą firmę z wieloletnim doświadczeniem na tym polu, jest w stanie przygotować takie zestawienie rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Poza sporządzeniem dokumentu proponujemy również cały program zmian do wdrożenia, mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracowników oraz podniesienie ich wiedzy i świadomości związanej z zagrożeniami oraz konkretnymi stanowiskami pracy. Nasza analiza poparta jest latami doświadczenia i fachową wiedzą, a także umiejętnością znajdowania optymalnych dla pracodawcy rozwiązań.