Kto może przeprowadzić kontrolę BHP w zakładzie pracy?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zagadnienia, na których powinien skupiać się każdy pracodawca. W dzisiejszych czasach, gdy prawodawstwo coraz bardziej zwraca uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, do kontroli BHP w firmach przykłada się większą wagę. Kto zatem może przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w zakładzie pracy?

Bezpieczeństwo w każdym zakładzie pracy

Analiza stanu BHP obejmuje szereg działań i procedur mających na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych. W ramach BHP w zakładzie pracy należy przeprowadzać różne czynności, takie jak:

  • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • tworzenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych,
  • dbanie o ergonomię stanowisk pracy,
  • regularne przeprowadzanie kontroli i ocen ryzyka zawodowego.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie lepszych warunków pracy, co z kolei przekłada się na lepszą wydajność i satysfakcję z zatrudnienia.

Kto kontroluje warunki pracy w zakładzie?

Kontrola BHP w zakładzie pracy jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Zgodnie z art. 184 k.p.: § 1 nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. A zgodnie z paragrafem § 2. tejże ustawy nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych wykonywane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Innymi państwowymi organami kontroli warunków pracy są m.in.: urzędy morskie, górnicze i nadzoru budowlanego.

Kontrolę BHP w firmie może przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie BHP. Taką osobą może być:

  • inspektor pracy z Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), który ma prawo do przeprowadzania kontroli BHP w każdym zakładzie pracy, niezależnie od jego wielkości i rodzaju działalności,
  • podmiot zewnętrzny świadczący usługi w zakresie BHP,
  • pracownik służby BHP zatrudniony w zakładzie lub przedstawiciel pracowników ds. BHP.

Jaki jest cel kontroli BHP w zakładzie pracy?

Kontrola BHP w firmie ma na celu sprawdzenie, czy pracodawca spełnia obowiązki wynikające z przepisów prawa i norm dotyczących BHP. Kontrola warunków pracy wykazuje, czy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy i środki ochrony indywidualnej. Analiza stanu BHP pozwala monitorować czy zakład prowadzi szkolenia i instruktaże BHP oraz czy rejestruje i analizuje wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

W wyniku kontroli BHP może zostać sporządzony protokół kontrolny, który zawiera stwierdzone nieprawidłowości i zalecenia ich usunięcia oraz terminy realizacji. W przypadku wykazania poważnych zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników, kontrolujący może nakazać natychmiastowe usunięcie tych zagrożeń lub wstrzymanie pracy na danym stanowisku czy obszarze. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub norm dotyczących BHP, kontrolujący może również nałożyć na pracodawcę karę administracyjną lub skierować sprawę do sądu.

Kontrola BHP w zakładzie pracy powinna być przeprowadzona w sposób rzetelny i dokładny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Dlatego warto skorzystać z usług zewnętrznej firmy Futura BHP w zakresie kontroli BHP. Doświadczeni pracownicy posiadają wiedzę odnośnie do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, co pozwala na skuteczne i profesjonalne przeprowadzenie kontroli.