Praca na wysokości a obowiązki pracodawcy względem bhp

Upadek z wysokości to bardzo częsta przyczyna wypadków!

Upadki z innego poziomu pracy (rusztowań, dachów, stropów, okien, drabin) to częsta przyczyna zwichnięć, skręceń i złamań! A także śmierci.

Następujące dokumenty regulują pracę na wysokości:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 23 października 1997 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Co to znaczy „praca na wysokości” ?

 • to praca wykonywana co najmniej 1 m od podłogi lub ziemi
 • należy do prac tzw. „szczególnie niebezpiecznych”, obok:
  • robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
  • prac w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
  • prac przy użyciu materiałów niebezpiecznych

Obowiązki pracodawcy przy pracach „szczególnie niebezpiecznych”:

 • ustalenie WYKAZU oraz SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ BHP przy ich wykonywaniu
 • zapewnienie:
  • bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób
  • odpowiednich środków zabezpieczających
  • instruktażu pracowników, który obejmuje:
   • imienny podział pracy
   • kolejność wykonywania zadań
   • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach
  • zabezpieczenia miejscawykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

Ważne: Praca na wysokości wymaga bezpośredniego nadzoru! Czyli powinna być wykonywana w zespołach minimum dwuosobowych (asekuracja).

Dostęp do miejsc wykonywania prac „szczególnie niebezpiecznych” mogą mieć jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Wymogi do pracy na wysokości

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Szkolenia BHP
  • instruktaż stanowiskowy
  • szkolenie okresowe nie starsze niż sprzed 12 miesięcy
 • Dobór najbardziej optymalnej metody pracy oraz odpowiedniego sprzętu
 • Instrukcja obejmująca sposób wykonywania pracy wraz z planem ewakuacji z wysokości
 • Dobór odpowiednich do wykonania pracy środków ochrony indywidualnej

To nie jest praca na wysokości:

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

 • osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m:
  • pełnymi ścianami
  • ścianami z oknami oszklonymi
 • wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości (powinna to być konstrukcja, która co do zasady eliminuje całkowicie możliwość upadku)

Zabezpieczenia

Jeśli w związku z pracą pracownik przebywa na powierzchni powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi (lub powierzchnia ta służy jako przejście) to na tej powierzchni powinny być zainstalowane balustrady.

Jeśli nie da się zamontować balustrad należy stosować inne środki ochrony przed upadkiem z wysokości:

 • odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy
 • skuteczne

Należy tak organizować prace, by nie trzeba było wychylać się.

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza:

 • poręcz balustrady
 • lub obrys urządzenia, na którym stoi

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej (szelek bezpieczeństwa), jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. Pamiętaj: środki ochrony indywidualnej należy stosować tylko wtedy, gdy nie ma innej opcji!

 

Zadzwoń i zamów szkolenie w Futura BHP.