Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

magazyn

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska definiuje materiały niebezpieczne jako substancje albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze…

… mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi spowodować zagrożenie:

  • życia lub zdrowia ludzi
  • lub środowiska.

Substancją niebezpieczną może być: surowiec, produkt, półprodukt, odpad lub substancja powstała w wyniku awarii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pomieszczenia:

  • przeznaczone do składowania (…) materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym
  • w których istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne

… powinny być wyposażone w:

  • urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach
  • odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące, apteczki oraz odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Na czym polega prawidłowe obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi (w tym ich magazynowanie)?

Kluczem do oceny zagrożenia i prawidłowego magazynowania substancji niebezpiecznych jest karta charakterystyki.

Karta Charakterystyki

Od 1 stycznia 2021 zawartość karty charakterystyki reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Karta charakterystyki jest dokumentem, który identyfikuje ryzyko związane z daną substancją i umożliwia zarządzać nią.

Umożliwia użytkownikowi zastosowanie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwem w miejscu pracy, ochroną środowiska.

Informuje o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią, usuwaniu ewentualnych rozlewisk lub oparów.

Dotyczy wszystkich substancji chemicznych – stosowanych w przemyśle i codziennym życiu.

Do opracowania tego dokumentu zobowiązane są wszystkie firmy, które produkują i wprowadzają dany produkt na rynek UE. Cel: ochrona zdrowia i środowiska.

Dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy kartę charakterystyki.

Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzany do obrotu.

Pracodawca powinien zapewnić swym pracownikom i ich przedstawicielom dostęp do informacji w odniesieniu do substancji lub mieszanin, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy.

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o

  • właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych
  • ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników związanym z ich stosowaniem
  • sposobach bezpiecznego ich stosowania i postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.

Zamów dla pracowników Twojego magazynu szkolenie bhp online lub w formie bezpośredniej. Zapewnij by Twoi pracownicy mieli wiedzę i umiejętności w bezpiecznym obchodzeniu się z materiałami niebezpiecznymi.