Szkolenia BHP – o co w nich chodzi?

Zgodnie z Kodeksem Pracy (Dział dziesiąty, Rozdział VIII) nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on:

 • wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności
 • dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp

Pracodawca jest obowiązany zapewnić:

 • przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy
 • prowadzenie okresowych szkoleń bhp

Tym samym Kodeks Pracy zakłada, że są dwa rodzaje szkoleń bhp: wstępne i okresowe.

Nie jest to wymagane przed dopuszczeniem pracownika do pracy jeśli podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozwija tezy zawarte w Kodeksie Pracy w zakresie:

 • szczegółowych zasad szkolenia bhp
 • wymagań dotyczących treści i realizacji programów szkolenia
 • sposobu dokumentowania szkolenia
 • przypadków, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z kursu bhp

Szkolenie wstępne

Jeśli pracę w firmie zaczyna osoba zatrudniona gdzie indziej – pracodawca powinien poinformować tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie.

Na szkolenie wstępne składają się dwa elementy:

 • instruktaż ogólny (najczęściej przeprowadza go pracownik służby bhp)
 • instruktaż stanowiskowy (najczęściej przeprowadza go przełożony pracownika)

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie uczestników z:

 • podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w firmie
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego.

Szkolenie okresowe

Jego celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp.

Wymienione Rozporządzenie stwierdza, że są jego cztery formy (w zależności od typu stanowiska jakie zajmuje pracownik):

 • Instruktaż
 • Kurs
 • Samokształcenie kierowane
 • Seminarium

Częstotliwość szkolenia także jest uzależniona od typu stanowiska jakie zajmuje pracownik. Również pracodawca jest obowiązany je odbyć w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Powinno być okresowo powtarzane. Kończy się egzaminem sprawdzającym.

FUTURA BHP z powodzeniem realizuje szkolenia BHP w każdej formie. Także w formie zdalnej oraz e-learningu.

Na podstawie testu potwierdzamy odbycie szkolenia, wydając odpowiednią kartę lub stosowne zaświadczenie. Dokumenty te są przechowywane w aktach osobowych pracownika.